สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อหลักสูตร

    ภาษาไทย:                            หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

    ภาษาอังกฤษ:                        Bachelor of Science Program in Information Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

     ชื่อเต็ม (ไทย) :                     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

     ชื่อย่อ (ไทย) :                       วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :                 Bachelor of Science (Information Technology)

     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :                   B.Sc. (Information Technology)

คณะ

       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่เรียน

         มหาวิทยาลัยตาปี วิทยาเขตเมืองฯ

หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ในภาคปกติและเสาร์-อาทิตย์ คือ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

ลักษณะของสาขาวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ระบบฐานข้อมูล  
ออกแบบและพัฒนาระบบ    การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย  การวิเคราะห์ระบบงาน  การออกแบบ
และพัฒนาระบบงานเทคนิค  และการประยุกต์ใชเทคโนโลยีในระบบการต่างๆ

คุณลักษณะของผู้สนใจ

ผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนสายวิทยาศาสตร์หรือผู้ที่เรียนสายศิลป์ซึ่งถือว่าเป็นวิชาที่สำคัญสำหรับผู้ที่สนใจสาขาวิชานี้ เพราะผู้เรียนจะต้องคิดวิเคาราะห์ประยุทธ์ใช้เพื่อประโยชน์ในการสร้าง ปรับปรุงหรือพัฒนาระบบเทคโนโลยี

แนวทางการประกอบอาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องได้ทั้งในลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระ  และการทำงานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ดังต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ผู้ประกอบการทางคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์ พนักงานกราฟิกและสื่อมัลติมีเดีย นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ โปรแกรมเมอร์ และผู้ดูแลเว็บไซต์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือเทียบเท่า ซึ่งจะผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย โดยวิธีการคัดเลือกหรือการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยตาปี

2.เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงาน หรือปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเทียบโอนประสงการณ์ของหลักสูตร

หนังสือรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

รายละเอียด  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559