โครงสร้างหลักสูตร


จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   133หน่วยกิต  
     ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                      ไม่น้อยกว่า30หน่วยกิต
           (1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์4หน่วยกิต
           (2)กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
4หน่วยกิต
           (3) กลุ่มวิชาภาษา 14หน่วยกิต
           (4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6หน่วยกิต
           (5) กลุ่มวิชาอื่นๆ  2หน่วยกิต
     ข.   หมวดวิชาเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า   97หน่วยกิต
           (1) กลุ่มวิชาแกน 30หน่วยกิต
           (2) กลุ่มวิชาเอก52หน่วยกิต
           (3) กลุ่มวิชาเอกเลือก15หน่วยกิต
   ค. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า  6หน่วยกิต

       

       หมวดวิชาเฉพาะด้าน             

                  วิชาแกน    

131 1101

คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

Mathematics for Information Technology

3 (3-0-6)

131 1202

สถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

Statistics for Information Technology

3 (3-0-6)

131 1103

เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน

Information TechnologyFundamentals

3 (3-0-6)

131 1104

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1

Computer  ProgrammingI

3 (2-2-6)

131 1205

เทคโนโลยีเว็บ

Web Technology

3 (2-2-6)

131 1206

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 

Computer Architecture

3 (3-0-6)

131 1207

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

Computer Network

3 (2-2-6)

131 1208

ระบบจัดการฐานข้อมูล

Database Management Systems

3 (2-2-6)

131 1309

ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

English for Information TechnologyI

3 (2-2-6)

131 1310

ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

English for Information TechnologyII

3 (2-2-6)

 

                  วิชาเอก   

131 2100

การเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา 

University  Study

1(1-0-2)

131 2201

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2

Computer  ProgrammingII

3 (2-2-6)

131 2202

การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 

Web  Programming

3 (2-2-6)

131 2203

กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์  1 

Software  Development  Process  I

3 (2-2-6)

131 2304

เครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล

Data Communication and Networking

3 (2-2-6)

131 2305

การจัดการสารสนเทศ

Information  Management

3 (2-2-6)

131 2306

กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์  2 

Software  Development  Process  II

3 (2-2-6)

131 2307

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 

Human-Computer  Interaction

3 (2-2-6)

131 2308

การบริหารโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology Infrastructure Management

3 (2-2-6)

131 2309

ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

Computer Operating Systems

3 (3-0-6)

131 2310

ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 

Business  Information  Systems

3 (3-0-6)

131 2311

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์   

Electronics Business

3 (3-0-6)

131 2412

มิติทางสังคมและจริยธรรมสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Social  Issues  And  Ethics  for  IT  Professional

3 (3-0-6)

131 2413

การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ 1

Information  Assurance  and  SecurityI

3 (2-2-6)

131 2414

การสื่อสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ

IT  Professional  Communication

3(3-0-6)

131 2415

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  1

Information  Technology  Project  I

3(0-6-12)

131 2416

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  2

Information  Technology  Project  II

3(0-6-12)

131 2417

สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information  Technology  Seminar

3 (3-0-6)

     วิชาเอกเลือก  

(1)  กลุ่มวิชาพันธกิจสัมพันธ์และการเตรียมความพร้อม

131 3301

พันธกิจสัมพันธ์ต่อสังคม 1

Social Engagement 1

1(0-2-4)

131 3302

พันธกิจสัมพันธ์ต่อสังคม 2

Social Engagement 2

1(0-2-4)

131 3303

การเตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษา

Preparation for Cooperative Education 

1(0-2-4)

(2)  กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม

131 3304

สหกิจศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

Information  Technology  Cooperative  Education1

3(320)

131 3405

สหกิจศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

Information  Technology  Cooperative  Education2

6(640)

 

131 3306

การฝึกงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information  Technology  Training

3(320)

(3)  กลุ่มวิชาชีพอื่นๆ

131 3407

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

Application  Development  for  Mobile  Devices

3 (2-2-6)

131 3408

ปฏิบัติการโปรแกรมภาษาจาวา 

Java  Programming  Workshop

3 (2-2-6)

131 3409

การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ  2

Information  Assurance  and  Security  II

3(3-0-6)

131 3410

การออกแบบกราฟิกบนคอมพิวเตอร์ 

Computer  Graphic  Design

3 (2-2-6)

131 3411

การสร้างสื่อดิจิทัล

Digital  Media  Production

3 (2-2-6)

131 3412

เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส 

Web  Services  Technology

3 (2-2-6)

131 3413

การบริหารโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information  Technology  Project  Management

3 (3-0-6)

131 3414

การบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information  Technology  Service  Management

3(3-0-6)

131 3415

ผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information  Technology  Entrepreneurship

3 (3-0-6)

131 3416

ปฏิบัติการการโปรแกรมฐานข้อมูล

Database  Programming  Workshop

3 (2-2-6)

131 3417

ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลบนเว็บ

Web Database Application Development Workshop

3 (2-2-6)

131 3418

ปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการบริหารฐานข้อมูล

Database Architecture and Administration Workshop

3 (2-2-6)

131 3419

ปฏิบัติการเครือข่ายในสำนักงาน 

Office  Networking  Workshop

3 (2-2-6)

131 3420

ปฏิบัติการการใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปในสำนักงาน

Office Package Workshop         

3 (2-2-6)

131 3421-131 3424

การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  1-4

Selected  Topic  in  Information  Technology  I-IV

3 (3-0-6)/ 3 (2-2-6)