อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 


อ.ภัทรวิทย์  สุขเขียว
ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
pattarawit@tapee.ac.th ตารางนัดหมาย Tel. 1100
อ.สุภาภรณ์  จันปาน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
supaporn@tapee.ac.th ตารางนัดหมาย Tel. 1100

 

อ.ธนิต สำลีวงค์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารสารสนเทศ
tanit@tapee.ac.th ตารางนัดหมาย Tel. 1101

 

อ.พงศ์ภน  ปิติสุข

อาจารย์ประจำหลักสูตร
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
pongpon@tapee.ac.th ตารางนัดหมาย Tel.  2100

  


อ.ฤทธิชัย  น้อยนรินทร์

อาจารย์ประจำหลักสูตร
ritthichai@tapee.ac.th ตารางนัดหมาย Tel. 1100